Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen        

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst (op afstand) tussen TekRC.eu en een Klant waarop TekRC.eu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. TekRC.eu is onderdeel van Charms Webshop, verder te benoemen als TekRC.eu.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TekRC.eu, voor de uitvoering waarvan door TekRC.eu derden dienen te worden betrokken. 
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat  toepasselijkheid wordt aanvaard van deze voorwaarden en alle geldende bepalingen,zoals vermeld op onze website www.TekRC.eu.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TekRC.eu en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien TekRC.eu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TekRC.eu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen van TekRC.eu zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de  aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. TekRC.eu kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, maar exclusief verzendkosten.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is TekRC.eu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TekRC.eu anders aangeeft.

Artikel 3 Overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen TekRC.eu en de Klant komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en TekRC.eu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van TekRC.eu gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant TekRC.eu derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TekRC.eu dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien TekRC.eu gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan TekRC.eu ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TekRC.eu gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van TekRC.eu daardoor direct of indirect ontstaan. 
 5. Indien TekRC.eu bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is TekRC.eu onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  – Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan TekRC.eu toekomende bevoegdheid of een op TekRC.eu rustende verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij TekRC.eu alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. TekRC.eu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
  – de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst TekRC.eu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TekRC.eu kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is TekRC.eu gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TekRC.eu op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien TekRC.eu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien TekRC.eu op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TekRC.eu vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TekRC.eu op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 Overmacht

 1. eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TekRC.eu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TekRC.eu niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. TekRC.eu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TekRC.eu zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 3. eu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds bij vooruitbetaling of onder rembours te geschieden op een door TekRC.eu aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door TekRC.eu aangegeven. Bij betaling per bank (vooruitbetalen) geldt als datum van betaling de datum van creditering bankrekening van TekRC.eu.
 2. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TekRC.eu echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Verzending

 1. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door TekRC.eu aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld dan wel in de brievenbus gedeponeerd zijn.
 2. Bestellingen worden verzonden via PostNL.  De status van uw bestelling wijzigt zodra PostNL de bestelling ontvangen heeft van TekRC.eu.  Afhankelijk van de grootte van het poststuk, zal er gekozen worden voor brievenbuspost of pakketpost. 
 3. Bij standaard verzending brievenbusverzending zijn wij niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken van poststukken tijdens transport door PostNL. Elke bestelling kan  tegen extra betaling verzekerd verzonden worden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TekRC.eu in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van TekRC.eu totdat de Klant alle verplichtingen uit de met TekRC.eu gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door TekRC.eu aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en de kosten voor zijn/ haar rekening. Eventuele retourzendingen aan TekRC.eu zijn voor de rekening van de klant en moeten franco en onder opgaaf van redenen per email geschieden.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door TekRC.eu te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd of als het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade of verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van TekRC.eu Indien de door TekRC.eu verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden. 
 2. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe verschillen tussen de afbeelding van het product en het geleverde. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan TekRC.eu te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TekRC.eu in staat is adequaat te reageren. De Klant dient TekRC.eu in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TekRC.eu de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen producten aan TekRC.eu te retourneren en de eigendom daarover aan TekRC.eu te verschaffen, tenzij TekRC.eu anders aangeeft. 
 5. Indien TekRC.eu gehouden is enige schade te vergoeden, dan wel uit coulance een vergoeding aan de klant doet, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TekRC.eu daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. 

Artikel 10 Retourneren en omruilen

 1. Indien de Klant om welke reden dan ook een product niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan TekRC.eu te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als ze binnen de genoemde zichttermijn aan TekRC.eu zijn gemeld en voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden en bepalingen.
 2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
  -De zending is vooraf aangemeld bij TekRC.eu (info@TekRC.eu)
  -De zending dient voldoende gefrankeerd te zijn.
  -Verpakking dient compleet en onbeschadigd te zijn.
  -Artikelen dienen onbeschadigd te zijn en geen gebruikssporen te vertonen.
 3. De kosten van een retourzending zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet door TekRC.eu vergoed.
 4. Bij een retourzending heeft de Klant de keuze het product om te ruilen, waarbij het vervangende artikel u zonder portokosten wordt toegestuurd. Indien ook het vervangende artikel wordt omgeruild/geretourneerd, behoudt TekRC.eu zich het recht voor om € 7,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Indien de Klant geen vervangend artikel wenst te ontvangen zal TekRC.eu de betaling binnen 2 weken aan de Klant crediteren of (naar keuze van de Klant) per email een tegoedbon doen toekomen.

Artikel 11 Pre-orders

 1. Vooraf vrijgegeven bestellingen (“Pre-orders”) zijn bestellingen voor producten (“Producten”) die nog niet beschikbaar zijn voor algemene verkoop bij TekRC.eu
 2. TekRC.eu zal altijd duidelijk bij een Producten vermelden wanneer het om een Pre-order product gaat. Hierbij zal altijd een verwacht tijdvak van levering worden genoemd. 
 3. Het vermelde verwachte tijdvak van levering zoals genoemd in Artikel 11 Lid 2 is altijd een schatting en is niet bindend. Het niet voldoen aan levering door TekRC.eu in het aangegeven verwachte tijdvak is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien de Klant om welke reden dan ook een Pre-order wenst te annuleren, heeft de Klant het recht om de Pre-Order te annuleren. TekRC.eu rekent voor het annuleren van de Pre-order altijd administratie- en annuleringskosten ter hoogte van 5% van het totale bestelbedrag inclusief verzendkosten. 
 5. Indien de Klant gebruik wilt maken van het gestelde in Artikel 11 Lid 4 en er reeds kosten zijn gemaakt door TekRC.eu als gevolg van het aannemen van de Pre-order, behoudt TekRC.eu zich het recht voor om de al gemaakte kosten door te rekenen aan de Klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien TekRC.eu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TekRC.eu is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. TekRC.eu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TekRC.eu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TekRC.eu toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 5. TekRC.eu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade of allergieën voor het geleverde product. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien TekRC.eu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TekRC.eu beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van TekRC.eu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TekRC.eu of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TekRC.eu en de door TekRC.eu bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant TekRC.eu van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 15 Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart TekRC.eu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TekRC.eu toerekenbaar is.
 2. Indien TekRC.eu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden TekRC.eu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TekRC.eu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TekRC.eu en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 16 Intellectuele eigendom 

 1. eu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. TekRC.eu heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De Klant accepteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TekRC.eu geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk.
 3. eu garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TekRC.eu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.